Projekt

En viktig del av SISPs medlemsverksamhet är att bedriva och delta i relevanta utvecklingsprojekt. På denna sida samlar vi information om SISPs aktuella projekt.
 • ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM
 • ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan 2015. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Genom Swedish Incubators & Science Parks unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer.

  2015 års entreprenörsstipendium 
  2016 års entreprenörsstipendium

  VEM KAN SÖKA?

  Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka. 2018 års omgång öppnar upp för ansökningar efter nyår. 

  HUR GÅR DET TILL?

  Det är entreprenören själv som fyller i ansökan. För att kvalitetssäkra nivån på inkomna ansökningar så ska en (1) affärsutvecklare från någon av SISPs medlemmar att vara knuten till respektive ansökan.

  EXEMPEL 1: BOLAG I EN INKUBATOR/SCIENCE PARK

  Du är entreprenör i ett bolag som sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och frågar lämpligen din närmaste affärsutvecklare att godkänna ansökan så att den blir komplett.

  EXEMPEL 2: INTE BOLAG I EN INKUBATOR/SCIENCE PARK

  Du är entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park. Du som entreprenör fyller själv i ansökan och rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator/science parks som finns geografiskt närmast med förfrågan om att godkänna din ansökan. Här ser du en karta på inkubatorer och science parks: http://sisp.se/medlemmar

  URVAL OCH UTDELNING

  Urvalet kommer att bedömas av en jurygrupp bestående av SISP och ÅForsk. Beslut om tilldelande av stipendier samt utdelningsceremoni sker under våren 2016.

  Har du frågor om ÅForsk Entreprenörsstipendium?
  Kontakta magnus.lundin@sisp.se

 • INNOVATIONSEXCELLENS
 • Science parks noder i effektiva regionala innovationssystem

  Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA stödjer ett nationellt pilotprojekt för att utveckla Sveriges science parks som regionala noder i landets innovationssystem. Projektet bidrar till en jämn och hög professionell nivå på affärsutvecklingsprocesserna i de svenska science park-miljöerna.

  Innovationsexcellens är ett strategiskt utvecklingsprojekt som består av två delprojekt och innefattar en kartläggning och utveckling av centrala värdeskapande processer samt flera lokala pilotprojekt som ska exemplifiera trender och goda förebilder på regionalt förankrad näringslivsutveckling.

  Innovationsexcellens förväntas även bidra till ett mer tillgängligt och än mer värdeskapande innovationssystem som i en internationell kontext är mer sammanlänkat på lokal, regional och nationell nivå. Projektet är också tänkt att skapa underlag för ett framtida nationellt utvecklingsprogram för science parks.

  SISP bedriver nationellt erfarenhetsutbyte i två forum: ett för inkubatorledare och ett för science park-ledare med en frekvens om ett möte per halvår i respektive grupp. Ta del av schemat för 2016/2017

  Har du frågor om innovationsexcellens?
  Kontakta magnus.lundin@sisp.se

 • SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG
 • Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare. Ta chansen att påverka, utmana och stärka svensk innovationskraft genom attraktion och internationalisering. Sveriges Innovationsriksdag leds av Swedish Incubators & Science Parks – Sveriges Innovationsmiljöer.

  2017 års Innovationsriksdag äger rum i Norrköping/Linköping den 25-26 april under tema Digital Transformation. Konferensen är den sjunde i rad.

  För mer information, besök www.sverigesinnovationsriksdag.se eller maila hej@sverigesinnovationsriksdag.se

  Tidigare år har Innovationsriksdagen arrangerats i:

  Åre 2016
  Västerås 2015
  Göteborg 2014
  Lund 2013
  Jönköping 2012
  Kalmar 2011

 • INKUBATOREXCELLENS
 • SISP har fått i uppdrag av VINNOVA att driva det nationella lärande- och erfarenhetsutbytet, det vi kallar Inkubatorexcellens, inom det nationella inkubatorprogrammet.

  Med de positiva erfarenheterna och lärdomarna av satsningen på en nationell lärandeplattform för science parks som utgångspunkt finns ambitionen att utveckla en nationell inkubatorplattform som vilar på ett högt förtroende inkubatorerna emellan och är skapat med erfarenhet från det praktiska driftsarbetet med en inkubator såväl som tidigare inkubatorprogram.

  Peer reviews
  En excellensmodell för svensk inkubation lyfter fram den egna inkubatorns unika styrkor och förmågor men också utvecklingsområden utifrån en branschgemensam utvecklingsmodell – betraktad genom kompetenta branschkollegors ögon och erfarenhet. Detta ger tillgång till kompetenta branschkollegors feedback på den egna verksamheten, ökar intressenters insikt och engagemang i inkubatorns verksamhet, skapar ett gemensamt språk och en tydlig kommunikation kring inkubatorns verksamhet och resultat, samt bidrar till kraftfull nationell kommunikation och benchmarking mellan inkubatorer.

  SISPs roll som facilitator skapar dynamiska och korsbefruktande grupper av inkubatorer utifrån givna kriterier.

  Nationellt erfarenhetsutbyte
  Ett utvecklande forum som speglar, ger insikter och skapar kontakter för att utveckla de svenska inkubatorerna till internationell spets. En förtroendefull dialog och spridning av egna erfarenheter som med erfarna branschkollegors erfarenheter blir till lärande hos såväl individer som för verksamhet. Detta ger tillgång till ett öppet forum utan krav på att visa upp en glättig yta, samtal om verklighetens med- och motgångar, unik kompetensansamling för att få feedback som underlag för utveckling, deltagarbaserat innehåll med neutral facilitering för att möta deltagarnas behov, flexibel och anpassningsbar metod utifrån mål som gruppen definierar samt ett nationellt nätverk som manifesterar branschen.

  Sveriges inkubatorer har under lång tid haft en tradition att, på nationella finansiärers initiativ och genom eget aktivt medskapande, utöva ett regelbundet erfarenhetsutbyte i olika former. Sedan dess att SISP fått uppdraget att driva lärandedelen av nationella inkubatorprogrammet har erfarenhetsutbytesmötena ständigt utvärderats och principer för genomförandet upprättats.

  SISP bedriver två forum: ett för inkubatorledare och ett för science park-ledare med en frekvens om ett möte per halvår i respektive grupp. Ta del av schemat för 2016/2017

  Har du frågor om Inkubatorexcellens?
  Kontakta magnus.lundin@sisp.se

  Bakgrund
  Pilotprojektet som löpt under 2015, där fyra SISP-anslutna inkubatorverksamheter deltagit, syftar till att utveckla, testa och tillämpa en excellensmodell för inkubatordrift som ger direkt och konkret verksamhetsnytta samt kommunicerar inkubatorernas värde till intressenter och omgivande samhälle. Excellensmodellen för svensk inkubation itereras fram under pilotprojektet och lyfter fram den egna inkubatorns unika styrkor och förmågor såväl som utvecklingsområden utifrån en branschgemensam utvecklingsmodell.

  Med Inkubatorexcellens har inkubatorernas verksamhetsledare fått systematiskt tillgång till kompetenta branschkollegors feedback på egen verksamhet samtidigt som de sociala och verksamhetsmässiga banden i SISP-nätverket blir ännu starkare. En annan vinning för det nationella inkubatornätverket är att få ett kraftfullt gemensamt språk och en tydlig kommunikation kring inkubatorernas verksamhet och värdeskapande. Inkubatorexcellens knyter väl an till SISP Strategi 2020 som antogs vid årsstämman och då specifikt med avseende på mätbara mål och effekter för effektiv samverkan.

  Även de medlemsinkubatorer som inte deltar i pilotomgången tar del av erfarenheterna från detta första år med inkubatorexcellens samt är med och påverkar utvecklingsarbetet.

  Medverkande inkubatorer i pilotworkshops under 2015:

  Arctic Business Incubator
  Inkubatorn i Borås
  LEAD Incubator
  Uppsala Innovation Centre
   

 • SME2GO


 • Cities play a significant role in our efforts to reduce the effects of global climate change. Smart cities and innovative urban environments will be the main target of investments in e.g. Africa, Asia and South-America within the next ten years.

  For the Central Baltic region to play a significant role in exporting the research and development and innovative solutions developed here, the companies providing smart city solutions need to be supported.

  SME2Go focuses on improving the competitiveness of these smart city solution providers. The project brings together SMEs and their knowhow, trains them in sales and marketing skills, provides market intelligence and forms consortia out of these SMEs with readiness to enter new markets.

  As a result, during the project 3-5 cross-border consortia of Central Baltic smart city SMEs are formed and 2-3 new sales in relevant target markets achieved either during or shortly (1-2 years) after the project implementation.

  The project has been approved for funding within the Central Baltic Programme 2014-2020. The Programme is a funding programme financing cross-border cooperation projects in the central Baltic Sea region. The participating countries are Finland (incl. Åland), Estonia, Latvia and Sweden.

  The total approved amount from the European Regional Development Fund (ERDF) to the project is 1.419.997,25 euro.

  Participants:
  SISP Swedish Incubators & Science Parks, Stockholm, Sweden
  Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estonia
  Turku Science Park Ltd, Turku, Finland
  Västerås Science Park AB, Västerås, Sweden
  Posintra Ltd, Porvoo, Finland

  Sign up for SME2GO SMART CITY MEETUP and find out more about the project at sme2go.eu

 • SVENSK TILLVÄXTSÅDD
 • SISP driver Svensk Tillväxtsådd - ett nationellt projekt för att stimulera uppstart och utveckling av regionala såddkapitalfonder respektive affärsängelverksamhet i hela Sverige. Ett betydande antal av SISPs medlemmar driver redan i dag egna fonder, kopplade till inkubatorer, affärsängelnätverk m.m..

  Såddkapitalfonder engagerar lokalt och regionalt riskkapital och bidrar till Sveriges näringslivs framtida tillväxt genom att investera ägarkapital och aktivt ägarengagemang i tidiga skeden hos företag med stor tillväxtpotential.

  Läs här om SISP-medlemmarnas fonder >>

 • NATIONELL ÖPPEN PLATTFORM
 • NEXT GENERATION INCUBATOR

  SISP driver Svensk Tillväxtsådd - ett nationellt projekt för att stimulera uppstart och utveckling av regionala såddkapitalfonder respektive affärsängelverksamhet i hela Sverige. Ett betydande antal av SISPs medlemmar driver redan i dag egna fonder, kopplade till inkubatorer, affärsängelnätverk m.m..

  Såddkapitalfonder engagerar lokalt och regionalt riskkapital och bidrar till Sveriges näringslivs framtida tillväxt genom att investera ägarkapital och aktivt ägarengagemang i tidiga skeden hos företag med stor tillväxtpotential.

  Läs här om SISP-medlemmarnas fonder >>

 • VISBYÖVERENSKOMMELSEN
 • I syfte att ytterligare nyttiggöra forskningsresultat och öka antalet forskningsbaserade företag i Sverige fördjupar Chalmers, SISP, RISE och Swedish ICT sitt samarbete och tar nu fram gemensamma arbetssätt och riktlinjer.

  Syftet är att få till ett snabbare och enklare flöde av idéer mellan aktörer i innovationsstödsystemet och lägga grunden för en ny skalbar infrastruktur. Idéer om ett nytt forskningsbaserat företag med ursprung hos en aktör ska kunna nyttja processer och resurser hos en annan, bättre lämpad aktör, för att ta idén vidare. Tillsammans utvecklar vi en ny samarbetsmodell för att stärka det teknikbaserade entreprenörskapet i Sverige baserad på gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Under 2016 ska aktörerna ha genomfört följande:

  • Testat den nya arbetsmodellen på konkreta forskningsbaserade idéer och företag genom att låta idéerna flöda inom våra respektive organisationer utifrån sina specifika behov.

  • Delat insikterna och resultaten från vår nya samarbetsmodell med näringsliv och offentliga institutioner inom innovationssfären.

  • Skapat och påbörjat implementeringen av den nya samarbetsmodellen i våra respektive organisationer.

  Nästa steg blir att ta fram en strukturerad metod som ska kunna skalas upp och tillämpas i hela Innovations-Sverige.

  Läs mer: Bakgrundsnyhet från VISBY ÖK samtal >>

  Kontaktperson Swedish Incubators & Science Parks: Magnus Lundin, CEO

   

  Aktuella forskningsbaserade företag/innovationer som testas enligt modellen

  Balansplattan – AmazeThing

  Rehabilitering genomförs ofta i hemmet idag vilket lägger ett stort ansvar på den enskilde individen. När rehabiliteringen ska utföras på egen hand brister motivationen och många genomför inte sina träningsprogram fullt ut. Det i sin tur leder till längre sjukperioder för individen och högre kostnader för samhället. AmazeThing är en balansbräda tänkt för rehabiliteringsträning kopplad till ett uppskalat labyrintspel. Genom att ändra kroppshållningen och balansera på plattan styr man bollen i spelet. Balansplattan använder sensorer och motivationshöjande inslag från spelvärlden för att göra rehabiliteringen roligare och för att ge tydligare återkoppling på framsteg. Idén föddes på Interactive Institute Swedish ICT i Göteborg och utvecklingen mot ett nytt forskningsbaserat bolag har nu flyttats till Chalmers Ventures där det är med i programmet startup Camp.

  Kontaktperson:

  Peter Ljungstrand, Interactive Institute Swedish ICT, peter.ljungstrand@tii

  Linda Hedenblom, Chalmers Ventures, linda@chalmersventures.com

  DP Patterning

  Avknoppningsföretaget DP Patterning (Dry phase patterning) föddes ur ett examensarbete som fördjupade en idé och forskningsresultat från Magnus Berggrens team inom tryckt och organisk elektronik Acreo Swedish ICT. Examensarbetet utvecklades till en ny teknisk lösning som i korthet kan förklaras med att - baserat på rulle till rulleprocess-  torrfräsa ut elektroniska kretsar istället för att etsa fram dem med farliga kemikalier. DP Patterning och dess kommersialisering har gjorts i nära samverkan mellan Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet där Magnus Berggren numera är professor och Inkubatorn Lead i Norrköping. Företaget har fått stöd från Acreo, LiU och Lead beroende på vilka behov DPP haft för stunden - tekniska eller kommersiella. DP Patterning sitter just nu i inkubatorn LEAD och nyttjar Acreos test- och demonstrationsanläggning Printed Electronics Arena i Norrköping. DPP har redan tagit sin första större order och levererat maskiner till en tysk leverantör av utrustning inom IoT och RFID-antenner.

  Kontaktperson:

  Staffan Nordlinder, VD DP Patterning, staffan@dppatterning.com  +46 708 200 811

  Leif Ljungqvist, VD Acreo Swedish ICT,, leif.ljungqvist@acreo.se +46 70 594 94 01

  I korthet

  Samarbetet och de gemensamma arbetsmetoderna ska främja och utveckla en snabb process från idé till innovation på marknaden via en gemensam plattform där idéer kan färdas mellan aktörerna i innovationssystemet. Syftet är att öka nyttiggörandet av forskningsresultat och öka antalet forskningsbaserade och innovativa företag i Sverige. Det är ett gemensamt initiativ från Chalmers tekniska högskola, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Research Institutes of Sweden (RISE) och Swedish ICT.

   
 • BESÖKSPROGRAM
 • Besöksprogram för kvalificerade målgrupper inom hållbar innovation

  En liten, kvalificerad besöksgrupp som representerar städer och företag från Brasilien, Indien och USA med koppling till hållbar innovation får under tidig höst 2016 möjligheten att möta representanter från några av Sveriges mest innovativa miljöer, med sikte på att öka svensk export.

  Swedish Incubators & Science Parks har, som den nationella branschföreningen och företrädaren för Sveriges innovationsmiljöer, fått i uppdrag av Svenska Institutet att utveckla en pilot för ett besöksprogram för kvalificerade målgrupper av beslutsfattare inom hållbar samhällsutveckling, innovation och entreprenörskap. Fokus kommer att vara på hållbara städer genom exempelvis förnybar energi, digitalisering och mobilitet. Detta som en del av Sveriges Exportstrategi, för att attrahera investeringar och främja svensk export.

  Har du frågor om besöksprogrammet?
  Kontakta olle.dierks@sisp.se

 • PLATTFORM FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING
 • The Swedish Energy Agency is working to develop a platform to facilitate innovation procurement for which Swedish Incubators & Science Parks is responsible for both implementation and coordination. This platform is a meeting place for selected customers and a number of experts to formulate shared needs based on prevailing societal challenges. The platform aims to prepare for market supplementation initiatives through a three stage process: define needs, market dialogue and testing/verification. 

  A needs area, Fossil Free Mobility as a Service for people and goods (FFMaaS), is now being put through the process. As the coordinating agency for fossil free transport, the Swedish Energy Agency has decided on an initiative in this area which is now being started with this regional feasibility study. The aim of FFMaaS is to create good conditions, including both knowledge building and knowledge dissemination, for the MaaS area and investment in fossil free mobility as a service for people and goods. The feasibility study is designed to lead to an innovation competition with the aim of disseminating knowledge about mobility as a service. It is also hoped that this competition may be a springboard for new solutions in this area which could either be subject to procurement themselves or could also help create services that could be self-financing with new business models. One or more winning solutions are also expected to be geographically independent, scalable and exportable.

  For more information, contact olle.dierks@sisp.se

 • INTEGRATIONSPROJEKT
 • Under 2016 genomför Swedish Incubators & Science Parks ett integrationsprojektet på uppdrag av Tillväxtverket. För mer information, kontakta mikaela.hellberg@sisp.se