Bli medlem

Information & Ansökan
Medlemskap i föreningen kan erhållas av inkubatorer och science parkorganisationer, såväl etablerad som under bildande. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen, som har rätt att bifalla eller avslå densamma. I en ansökan om medlemskap har styrelsen rätt att ompröva medlemskapet närhelst särskilda omständigheter föreligger, oavsett typ av medlemskap.

Att bli medlem
Vid intresse för ett eventuellt medlemskap gör en intresseanmälan till SISPs Vd Magnus Lundin magnus.lundin@sisp.se. Ansökan ska innehålla fem punkter:

             • Verksamhet
             • Syfte & Målsättning
             • Organisation & Ägarförhållande/Styrning
             • Finansiering
             • Eventuell koppling till högskola

Svaren på ovanstående punkter används av styrelsen för att, utifrån stadgar, besluta om ett eventuellt medlemskap.

Olika former av medlemskap
Fullvärdig medlem
Fullvärdigt medlemskap i föreningen kan erhållas av organisationer som uppfyller villkoren i enlighet med IASPs definition av teknik- och forskningsparker och/eller NBIAs definition av företagsinkubatorer.

Associerad medlem
Associerat medlemskap i föreningen kan erhållas av en organisation som verkar inom samma verksamhetsfält som medlemmarna men som skiljer sig i sin struktur och därmed ej uppfyller samtliga medlemskriterier. Den associerade medlemmen måste bedömas förstärka den funktion som teknik - och forskningsparkerna samt företagsinkubatorerna har i ett geografiskt område och skall samverka med en eller flera av föreningens medlemmar i området. Associerad medlem äger inte rätt att delta i föreningens beslut men har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten. Nya teknik- och forskningsparker samt företagsinkubatorer kan under uppbyggnadsfasen erbjudas associerat medlemskap tills dess villkoren för fullvärdig medlemskap uppfylls.

Medlemsavgift 
Fullvärdigt medlemskap innebär: 1 röst vid medlemsstämma och kostar 25 000 kr.  Dvs 25 000 kr för huvudbolaget och 25 000 kr per juridisk enhet/ varumärkesanknutet bolag.

Medlemskap i SISP kostar totalt 25 000 kr/år. Av dessa är SEK 500 medlemsavgift (ej moms) samt SEK  24 500 (exkl. moms) serviceavgift som är momsbelagd. Genom att vara medlem i föreningen:

- Utvecklar vi branschen genom gemensam utveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Detta sker dels genom sammankomster som ett årligt medlemsmöten, en årlig branschkonferens samt ett kontinuerligt erbjudande om utbildningsmoment och tematiska möten som möter branschens behov, dels genom att föreningen driver gemensam verksamhet och projekt som syftar till att utveckla medlemmarnas organisationer, värdeskapande processer och miljöer.

- Bidrar Du till att branschen fortsätter utvecklas och stärker sin position som bransch nationellt såväl som internationellt. Detta sker bl.a. genom representation och aktiv medverkan på de viktiga event och processer samt att vi har en kontinuerlig kontakt och dialog med olika nyckelaktörer respektive nationella beslutsfattare.

-  Får du, och bidrar med, statistik och underlag som stärker såväl din park- som inkubatorsmiljö samt visar på de tillväxtgenererande effekter som skapas i våra miljöer. Genom SISP arbetar vi bland annat för att skapa samordning mellan de olika insamlingarna samt att nyckelaktörer nationellt får ta del av resultaten.